HACMAN | #CTF2023


WHY: To improve your skills and make new friends!

WHO: You and every hacker who loves you!

WHAT: CyHub CTF 2023!

WHEN: Nov 17-18, 2023

WHERE: 6th floor, Teryan 105/1 National Polytechnic University of Armenia, 10th building, Yerevan 0009

HOW: JUST CLICK HERE։ CONSOLE!ԻՆՉ՝ CyHub CTF 2023

ԻՆՉՈՒ՝ Հավես ժամանակ անցկացնելու եւ նոր բաներ սովորելու

ՈՐՏԵՂ՝ Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարան, 10-րդ մասնաշենք, 6-րդ հարկ

ԵՐԲ՝ Նոյեմբեր 17-18

ՈՎ՝ Բոլոր ապագա և ներկա հաքերները

ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՄԵԼ՝ CONSOLE!


Ի՞նչ է CTF֊ը

«Գրավի՛ր դրոշը» (CTF֊ը) համակարգչային անվտանգության մրցույթ է, որի ժամանակ «դրոշները» գաղտնի կերպով թաքնված են նպատակաուղղված խոցելի ծրագրերում, սերվերներում կամ կայքերում։ Մասնակիցների գլխավոր առաջադրանքն է գտնել այդ դրոշները եւ ստանալ միավորներ։

Խաղը հիմնված է համանուն ավանդական բակային խաղի վրա։


RULES

Route to host

Agenda

For those of you who want to create a team on the spot, please show up an hour early (17 Nov, 6:00PM)

Բոլոր անոնք որ ցանկանում են տեղում խումբ ստեղծել, խնդրում ենք մօտիկանալ մէկ ժամ շուտ՝ 17 Նոյ, 6:00PM

Time Activity
17 Nov, 6:00PM-6:59PM Registration and Coffee
17 Nov, 7:00PM Opening
17 Nov, 8:00PM HACKING STARTS!
18 Nov, 8:00PM SUBMISSIONS CLOSE!
18 Nov, 8:32PM Closing and Awards

Join our Discord Chat! | Միացի՛ր մեր Դիսքորդի չաթին